Skip to content

Onze ambities

Als school bevinden we ons in een snel veranderende wereld. Een wereld die volop kansen biedt, maar ook vele uitdagingen kent. Hoe is het voor een kind om hierin op te groeien? We zien het als onze taak om onze leerlingen vooral ook vertrouwen mee te geven, vertrouwen in zichzelf en in een ander. Dialoog, beeldvorming, horen en gehoord worden, zijn voor ons belangrijke uitgangspunten daarin. Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor de sociaal-emotionele component en het welbevinden van onze leerlingen en zijn we ons bewust van onze eigen voorbeeldrol daarin.

Maar ook onze directe omgeving verandert in snel tempo, denk daarbij bijvoorbeeld alleen maar aan de snel toenemende internationalisering. Wat betekenen deze veranderingen voor onze manier van lesgeven? Hoe kunnen we anderstalige kinderen optimaal laten integreren in ons onderwijs? Hoe brengen we kinderen uit verschillende culturen samen waarin zij van elkaar kunnen leren?

Wat vraagt het van ons op gebied van handelen van leerkrachten en communicatie met ouders? Schoolbesturen worden daarnaast nadrukkelijk gevraagd na te denken naar hun rol in de wens en noodzaak te komen tot inclusiever onderwijs. Zie hiervoor het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen 2022-2026. Als de Meent willen we uitkristalliseren wat onze rol en toegevoegde waarde hierin is op de langere termijn, daarbij worden de nieuwbouwplannen nadrukkelijk betrokken.

Meer concreet leidt dit tot onderstaande hoofdambities:

We streven naar kwalitatief goed onderwijs
Dit doen we door voortdurend te streven naar het geven van onderwijs dat voldoet aan de behoeften en potenties van de leerlingen, zowel op school-, groeps-, als individueel niveau.

 • We zijn ons bewust van de te behalen streefdoelen op de kernvakken, passend bij onze populatie en acteren daarop.
 • We maken bewuste keuzes in het overige curriculum. Innovatief onderwijs is daarbij één van onze speerpunten. Daarbij willen we op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen en staan we open voor verandering, vernieuwing en verbetering, passend bij en ondersteunend aan onze visie op onderwijs.
 • We stimuleren een omgeving waarin onze professionals zich blijvend kunnen ontwikkelen en waarin zij zich betrokken, veilig en gewaardeerd voelen.
 • We hebben vertrouwen in ons eigen kunnen en in het kunnen van de ander (collega’s, leerlingen, ouders).
 • We zorgen voor verbindingen tussen school en haar omgeving (bedrijfsleven, cultuur, zorg, woonomgeving).
 • We bevorderen de samenwerking met ouders, waarbij we hen als partners in het leerproces van de leerlingen zien.

We versterken sociale vaardigheden
We streven ernaar om leerlingen te begeleiden in het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zoals empathie, respect en samenwerking, om zo positieve relaties en een harmonieuze gemeenschap te bevorderen.

 • We zorgen voor een goed en veilig pedagogisch klimaat, waar inclusiviteit en diversiteit een onderdeel van uitmaakt.
 • We zorgen voor een dialoog tussen de leerlingen waarin ruimte is voor eigen opvattingen en die van een ander.
 • We maken leerlingen bewust van de maatschappij, groot en klein, en hun rol daarin.
 • Leerlingen en ouders zijn ons klankbord voor school- en maatschappelijke ontwikkelingen.
 • We zijn ons bewust van onze eigen rol en voorbeeldgedrag.
 • We spelen in op veranderende omstandigheden.

We geven vorm en inhoud aan inclusiviteit en diversiteit
We willen een inclusieve en diverse leeromgeving creëren waarin alle leerlingen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen, ongeacht hun achtergrond of identiteit.

 • De komende jaren willen we vorm en inhoud geven wat we hier onder verstaan, dit tegen de achtergrond van de ambities van het Samenwerkingsverband PO de Kempen: een onderwijsaanbod dat zoveel mogelijk geïntegreerd en thuisnabij is en dat optimaal voldoet aan de onderwijs- en ontwikkelingsbehoefte van elk individueel kind. Het uitstippelen van een route naar inclusiever onderwijs de komende 14 jaar is daarbij voor ons een bevestiging waar we vanaf de start van Passend Onderwijs in augustus 2014 mee bezig zijn.
 • Daarbij willen we nadrukkelijk de nieuwbouwplannen van onze school (planning gereed 2029) betrekken.