Skip to content

Onderwijsvormen

De leerlingen krijgen klassikaal les in jaargroepen, voor elk leerjaar zijn er twee parallelgroepen. Daarbij is er uiteraard veel aandacht voor de kernvakken rekenen, taal en lezen, maar komt ook wereldoriëntatie, burgerschap, innovatief onderwijs en culturele vorming aan de orde. Elke groep krijgt twee keer per week gymles van de vakleerkracht (de kleutergroepen één keer van de vakleerkracht en één keer van de groepsleerkracht).

Expliciete Directe Instructiemodel (EDI)
Op de Meent werken wij aan ons didactisch handelen volgens het Expliciete Directe Instructie model (EDI). Het EDI is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De groepsleerkracht is daarbij de sleutel tot succes.

EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen in het primair onderwijs de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen door verschillende werkvormen, wordt er een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe.

Een EDI-les draait kortgezegd om instructie, inoefening en verwerking. Het is een gestructureerde wijze van lesgeven, waarbij de activiteiten elkaar in een vaste volgorde opvolgen. De les begint klassikaal, met veel interactie tussen leraar en leerlingen. In het model wordt stapsgewijs toegewerkt naar zelfstandige verwerking. De manier waarop dat gebeurt stemt de leraar af op de behoeften van de leerlingen. Leerlingen die het nodig hebben krijgen extra instructie of begeleide oefening, andere leerlingen werken zelfstandig.

Ontdeklab
Een middag per twee weken werken de groepen 4 tot en met 8 in het Ontdeklab. Het doel van het Ontdeklab is om op een gestructureerde en georganiseerde manier de talenten en creatieve ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Principes van het 3-O leren (ondernemen, onderzoeken, ontdekken), komen hierbij aan de orde. Het gaat hierbij werkelijk om ontdekken in de breedste zin van het woord. We willen de nieuwsgierigheid van leerlingen prikkelen en interesse wekken voor onderwerpen waar ze zich wellicht nog niet bewust van waren. Niet het te behalen resultaat maar de beleving staat centraal. Samen iets bedenken, ontwerpen, ervaren en doen. Leerlingen krijgen diverse projecten aangeboden over uiteenlopende onderwerpen, waarin ze nader kennismaken met de wereld om zich heen. Ze gaan in feite op ‘ontdekkingsreis’ langs de verschillende vakken. Ze gaan samen vraagstukken oplossen; de meest originele en creatieve ideeën ontstaan dan. Deze manier van werken heeft een positief effect op de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel. Met het ontdeklab zoeken we nadrukkelijk de verbinding met het innovatief onderwijs en culturele vorming, daarvoor werken we samen met CultuurPlaza de Kempen.

Leerlab
In het Leerlab komen leerlingen bij elkaar met zogenaamde ‘ontwikkelingsgelijken’ om aan hun eigen doelen te werken. Aanbod is er voor de groepen 3 t/m 8. Focus ligt op het ‘leren leren’ en psycho-educatie. Bij het ‘leren leren’ gaat het om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die wezenlijk zijn voor het verwerven en toepassen van kennis. In dat proces zijn taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie (kortom een goede werkhouding) van groot belang. Dit wordt aangeboden binnen vakoverstijgende en nieuwe leerstof. De opdrachten die aangeboden worden vragen om andere denkvaardigheden en laten leerlingen tegen dingen aanlopen waar ze in de klas niet snel mee geconfronteerd worden.

Innovatief onderwijsVooroplopen in toekomstgericht en innovatief onderwijs, het is één van de ambities die in ons strategisch beleidskader is beschreven. Meer nog dan in het recente verleden tonen de huidige omstandigheden aan, hoe belangrijk de inzet en het gebruik van ICT-middelen zijn bij de inrichting van ons onderwijs en in te spelen op de trends van nu en de toekomst. Dit gaat veel verder dan het inrichten van een ICT-landschap alleen. Het gaat om een samenspel tussen beleid (wat willen we), uitvoering (hoe doen we dat) en inrichting (wat betekent dat). Wat is de rol van de leerkracht in het vormgeven en uitvoeren van dit beleid, hoe richten we dit onderwijs in, hoe richten we het kennisveld in, wat kunnen we zelf, waar halen we externe expertise vandaan en hoe geven we dat vorm. Hoe zorgen we daarnaast voor borging van dit proces. Om inhoud en uitvoering te geven aan dit beleid is er een vakleerkracht Innovatief onderwijs. De vakleerkracht geeft vormen van ICT-onderwijs aan alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 en relevante onderwerpen komen ook aan bod in ons Ontdeklab.

Burgerschap
Bevordering van actief burgerschap en sociale cohesie is belangrijk. Daardoor kunnen mensen, jong en oud, in Nederland op een prettige manier samenleven. Burgerschapsonderwijs draagt daaraan bij door het bevorderen van kennis over de basiswaarden van de democratisch rechtsstaat en het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die daarvoor nodig zijn. Het bevorderen van burgerschap is een wettelijk vastgelegde taak van scholen. De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van dit burgerschapsonderwijs. Meer informatie vindt u in het beleid Burgerschapsonderwijs dat op onze website staat.

Internationalisering
In het verlengde van het Ontdeklab en Burgerschap willen we Internationalisering verankeren in onze visie en beleid. Hoe geven we leerlingen op een gestructureerde wijze een beeld mee van de wereld om hen heen en hun rol en toegevoegde waarde daarin? Wat betekent dat voor ons aanbod, ons leerkrachthandelen en wat zijn de beoogde opbrengsten? De vraag is op dit moment zeer actueel natuurlijk in verband met de oorlog in Oekraïne. maar daarnaast hebben we als school ook een toename van NT2-leerlingen. Hun achtergronden zijn enerzijds een verrijking voor ons wereldbeeld en leidt anderzijds tot een behoefte om succesvolle gesprekken met de ouders te kunnen voeren. Gezien de toename van anderstalige leerlingen en ouders op de Meent volgen alle teamleden momenteel een cursus Engels. Met Brainport Eindhoven zijn we regelmatig in gesprek over actuele thema’s.