skip to Main Content
info@bsdemeent.nl 040 22 33 038

Protocol start schooljaar 2020-2021 de meent

Dit protocol beschrijft de inrichting van de logistiek en het onderwijs op basisschool de Meent naar aanleiding van de maatregelen in het basisonderwijs omtrent het coronavirus, ingaande maandag 24 augustus.

Dit protocol is opgesteld in overleg en afstemming met de personeels- en oudergeleding van de MR en is gebaseerd op het “Protocol Basisonderwijs (PB)”, dat op 25 juni is uitgegeven door de PO-raad.

Dit protocol is van kracht totdat er nieuwe maatregelen vanuit overheidswege worden aangekondigd.

Inleiding

24 juni heeft de regering een aantal verruimingen aangebracht in de maatregelen voor het basisonderwijs. Deze verruimingen zijn verwerkt in bovengenoemd landelijk protocol. De belangrijkste wijzigingen zijn dat leerlingen weer onderling contact tussen de verschillende groepen mogen hebben en dat ouders met strikte toepassing van de triage de school mogen betreden. Dit houdt in dat school bewust moet vragen naar de gezondheid van ouders en dat ouders geen (verkoudheids)klachten mogen hebben, welke mogelijkerwijs zijn gerelateerd aan Covid-19. Uitganspunten blijven het noodzakelijk persoonlijk verkeer en contacten tussen volwassenen tot een minimum te beperken. Tussen personeelsleden dient altijd 1,5 meter gewaarborgd te worden, tussen ouders en leerkrachten idem. Tussen leerlingen zelf en tussen leerkrachten en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

Dit protocol beschrijft op hoofdlijnen de te nemen stappen. Details worden hier niet in uitgewerkt. Logistieke consequenties worden, indien nodig, apart gecommuniceerd.

Basis

Alle leerlingen gaan dagelijks naar school. Er is geen onderwijs op afstand en geen noodopvang.

Algemeen

De Meent volgt de richtlijnen Veiligheidrisico’s RIVM voor de onderwijssetting (zie PB).

 • Specifieke aandacht voor het handhaven van de 1,5 meter regeling voor personeelsleden en andere volwassenen binnen de school.
 • Voor leerlingen is dit niet vereist.
 • De hygiënerichtlijnen die al van kracht zijn worden gecontinueerd, extra aandacht voor schoonmaken meubilair, leermiddelen en toiletten.
 • De Meent meldt zich bij de GGD wanneer er sprake is van één of meer bevestigde Covid-19 besmettingen, als school daar nog niet door de GGD is geïnformeerd.

Lestijden en pauze

We gaan we terug naar onze gebruikelijke schooltijden, inclusief een uur middagpauze met tussenschoolse opvang (TSO), verzorgd via Kinderstad. U kunt er dus weer zelf voor kiezen of u uw kind tussen de middag op school of thuis laat overblijven.

De lestijden vanaf 24 augustus zijn als volgt:
Dagelijks geven we les van 08.30 tot 15.00 uur (kleuters op vrijdag tot 12.00 uur). Op woensdag is de eindtijd 12.30 uur.

 • Kinderen hebben een uur middagpauze.
 • Ouders kunnen kiezen hun kind thuis te laten overblijven of van de TSO gebruik te maken.
 • Aan de tussenschoolse opvang zijn de reguliere kosten verbonden.
 • De BSO’s halen de kinderen na de reguliere schooltijd op (verzamelplaats het achterplein).

Lesaanbod

We geven regulier klassikaal les.

 • MS teams wordt niet meer gebruikt voor het aanbieden van de lesstof.
 • Onderwijs op afstand vindt niet meer plaats.
 • De gymlessen vinden weer plaats in Hazzo.
 • (Les)activiteiten, excursies etc , met ondersteuning van ouders, kunnen weer doorgaan, met strikte toepassing van de triage.

Hygiëne

Alle eerder genomen hygiënemaatregelen blijven van kracht.

 • Handen wassen bij begin van de school, voor het eten, na toiletbezoek en na buiten spelen.
 • Elke klas heeft eigen zeep en desinfecteringsmiddelen.
 • Gebruik van papieren handdoekjes.
 • Voor het eten worden de tafels gedesinfecteerd.
 • Chromebooks worden voor en na gebruik schoongemaakt.
 • Toewijzen van toiletten per groep.
 • Met de schoonmaakdienst worden afspraken gecontinueerd over extra schoonmaak gevoelige onderdelen (toiletten, deurklinken, bureaus).
 • Traktaties zijn toegestaan, houd deze klein en met een gezond karakter. Kinderen mogen de klassen langs met een traktatie, geen traktaties voor de leerkrachten.
 • Ouders mogen niet in de klas aanwezig zijn bij de viering van de verjaardag, uitgezonderd bij de kleutergroepen, daar is één ouder toegestaan, mits deze geen klachten heeft gerelateerd aan Corona.

In en rondom de school ouders

Uitgangspunt blijft het aantal verkeersbewegingen tot een minimum te beperken, waardoor ouders niet worden geconfronteerd met onnodig onderling contact. Drukte bij de toegangspoorten willen we voorkomen door voldoende spreiding in tijd en aantal mensen. Hoewel ouders volgens het landelijk protocol het schoolplein mogen betreden kiezen wij er daarom voor dit tot nader order nog niet te doen.

Bij de kleuters geldt dat gedurende de eerste schoolweek van een kind dat voor het eerst naar school gaat, één ouder per kind mee naar binnen mag, met strikte toepassing van de triage. Indien meerdere ouders het lokaal betreden, dienen zij 1,5 meter afstand van elkaar en de leerkracht te bewaren.

 • Ouders moeten afscheid nemen van hun kind buiten het schoolplein. Hiervoor blijft het huidige schema van kracht. Vanaf 8.15 uur zijn we geopend.
 • Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen zelfstandig naar binnen.
 • De kleuters van groep A en B kunnen via de ingang aan de Anemonelaan naar binnen, de kleuters van groep C en D via het voetbalpoortje, grenzend aan het schoolplein.
 • ’s Middags worden de leerlingen van groep 1 t/m 5 door de leerkracht naar buiten gebracht. De leerlingen van groep 6 t/m 8 gaan zelfstandig naar buiten.
 • Ouders dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden en onmiddellijk na het brengen of halen van het kind weer te vertrekken. Groepsvorming buiten het schoolplein is niet toegestaan, dit geldt ook voor de leerlingen.
 • Dringend verzoek aan iedereen is zoveel mogelijk met de fiets of lopend te komen.
 • Indien u met de auto komt dan kunt u uw auto niet parkeren aan de Geraniumlaan of Anemonelaan, grenzend aan de school. Deze zone is bestemd voor veilig voetgangersverkeer, waar ouders voldoende ruimte van elkaar kunnen houden.
 • We verzoeken u uw kinderen uit de bovenbouw alleen naar school te laten gaan, daarnaast geldt maximaal één ouder of verzorger per gezin.
 • Oudergesprekken kunnen plaatsvinden op school, met strikte toepassing van de triage. MS Teams of telefonisch blijft een alternatief.

In en rondom de school leerlingen

Kinderen mogen weer onderling contact hebben tussen verschillende groepen, zowel binnen als buiten school. Er hoeft geen 1,5 meter afstand tussen de kinderen onderling te worden gehandhaafd.

 • De looproutes in school blijven van kracht.
 • (Buitenschoolse) groepsactiviteiten zijn toegestaan, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM in de diverse sectoren.

Personeel

 • Voor leerkrachten geldt dat 1,5 meter afstand naar elkaar verplicht is.
 • De teamkamer is geopend voor samenzijn en lunch, echter onder voorwaarde van 1,5 meter afstand. Voorkom en vermijd grote drukte.
 • Vergaderingen vinden plaats onder voorwaarde van 1,5 meter afstand. MS Teams is inzetbaar als alternatief.
 • Na lestijd werken leerkrachten zoveel mogelijk in hun eigen klas. Vermijd onnodig onderling contact op het werk.
 • Stagiaires, externe professionals en vrijwilligers binnen de school zijn toegestaan onder strikte toepassing van de triage.
 • Voor alle externen gelden dezelfde richtlijnen als voor het personeel.

Thuisblijfregels leerlingen en personeel

De richtlijnen van het RIVM blijven onverminderd van kracht.

Bij corona-gerelateerde klachten (verkoudheid, hoesten, niezen, koorts, keelpijn, moeilijk ademen, plotseling verlies van reuk en/of smaak) blijven leerkrachten thuis en laten zich testen.

Kinderen met neusverkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen of bekende hooikoortsklachten) mogen naar school, behalve:

 • als het kind ook andere klachten heeft die passen bij corona (koorts, benauwdheid);
 • als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;
 • als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid.

Om besmettingen met verkoudheid van andere leerlingen en leerkrachten te minimaliseren verzoeken wij u uw kind bij serieuze neusverkoudheidsklachten thuis te houden.

Indien op school klachten worden geconstateerd dienen de kinderen te worden opgehaald of leerkrachten naar huis te gaan.

Voor de gedetailleerde maatregelen en beschrijvingen verwijzen we naar het PB onderdeel gezondheid.

Vervangingsbeleid

In geval van ziekte streven we naar vervanging binnen de mogelijkheden. Ambulante medewerkers worden alleen incidenteel ingezet als vervangers, dit om andere belangrijke werkzaamheden niet in het gedrang te brengen. Indien geen vervanging kan worden gevonden, blijven de leerlingen uit betrokken groep thuis. Groepen worden alleen opgesplitst indien niet tijdig (de voorafgaande dag voor 18.00 uur) de afwezigheid van een leerkracht kan worden gecommuniceerd en niet langer dan één schooldag.