skip to Main Content
info@bsdemeent.nl 040 22 33 038

Opstartprotocol de Meent 8 februari 2021

Dit opstartprotocol beschrijft de inrichting van de logistiek en het onderwijs op basisschool de Meent naar aanleiding van de maatregelen in het basisonderwijs omtrent het coronavirus, ingaande maandag 8 februari.

Dit protocol is opgesteld in overleg en afstemming met de personeels- en oudergeleding van de MR en is gebaseerd op het “Protocol Opstart Basisonderwijs (POB)”, dat op 4 februari is uitgegeven door de PO-raad. Dit is als bijlage toegevoegd.

Dit protocol is van kracht totdat er nieuwe maatregelen vanuit overheidswege worden aangekondigd. Het beschrijft vooral de logistieke en veiligheidsconsequenties. Voor de uitgebreide thuisblijf- en quarantaineregels verwijzen we naar het POB.

Dit protocol beschrijft op hoofdlijnen de te nemen stappen, het beschrijft niet het onderwijsprogramma op zich. Details van verzamelplekken, haal- en brengtijden, pauzeschema’s etc, worden apart opgeleverd.

Inleiding

Zondag 31 januari heeft het kabinet besloten dat het basisonderwijs met ingang van 8 februari weer open gaat. Alle leerlingen gaan dan weer naar school, de reguliere leerplicht is van kracht.

Uitgangspunten zijn de risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk maken, de continuïteit van onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen en het beperken van contacten en reisbewegingen, zowel in als rondom de school, van zowel onderwijspersoneel, leerlingen en ouders. Daarbij ligt de focus op de praktische invulling, met regelruimte voor scholen en besturen: hoe bereiken we het bovenstaande, maar houden we het ook uitvoerbaar?

Daarbij geldt als eerste het noodzakelijk persoonlijk verkeer en contacten tot een minimum te beperken. Leerlinggroepen blijven gescheiden van elkaar, zowel in de school, als op het plein. Ouders mogen niet op het plein of in de school. Dit geldt ook voor externen, tenzij anders benoemd.

Tussen personeelsleden dient altijd 1,5 meter gewaarborgd te worden, tussen leerkrachten en leerlingen zoveel mogelijk. Leerlingen van groep 3 t/m 8, worden zoveel mogelijk opgedeeld in vaste subgroepjes (cohortering) in de klas. Kinderen wisselen daarbij niet onderling van plek. Streven is, daar waar mogelijk, de onderlinge afstand tussen de groepjes op 1,5 meter te houden. Voor de kleuters geldt de regeling van cohortering niet. Tijdens het buitenspelen en de gymles hoeven de kinderen zich niet in hun subgroep te begeven. Dan geldt de gehele klas als één cohort.

Basis

Alle leerlingen krijgen onderwijs op school. Er is geen onderwijs op afstand en er is geen noodopvang, tenzij de volledige school gesloten is. Op school vindt alleen onderwijs en onderwijsondersteunende zorg plaats. Er vinden geen nevenactiviteiten plaats.

Voor leerlingen die vanwege de RIVM-richtlijnen of lokale maatregelen, geen fysiek onderwijs mogen/kunnen volgen wordt met de beschikbare mogelijkheden les op afstand geboden.

Algemeen

De Meent volgt de richtlijnen Veiligheidrisico’s RIVM voor de onderwijssetting (zie Protocol Basisonderwijs).

 • Specifieke aandacht voor het handhaven van de 1,5 meter regeling voor personeelsleden.
 • Specifiek aandacht voor het scheiden van groepen leerlingen tussen en daar waar mogelijk in de groepen.
 • Strikte aandacht voor de hygiënerichtlijnen, handen wassen, looproutes, mondkapjes voor ouders buiten de school en voor leerkrachten en leerlingen indien de situatie daarom vraagt.
 • Alle regels omtrent thuisblijven en quarantaine bij corona gerelateerde klachten, zowel bij personeel, leerlingen als gezinsleden, worden strikt gevolgd. De adviezen van de GGD zijn daarbij leidend.
 • Afspraken maken met schoonmaakdienst voor intensieve dagelijkse schoonmaak.

Schooltijden, brengen en halen van kinderen

Om verkeersbewegingen en contactmomenten tot een minimum te beperken blijven alle leerlingen tussen de middag op school. Het uur middagpauze vervalt hiermee als zodanig. Leerlingen eten met de leerkracht in de klas. Er zijn voor elke groep 2 vaste buitenspeelmomenten, één van een kwartier en één van een half uur.

Einde lestijd op ma/di/do/vr is miv maandag 12 april 2021 weer vastgesteld op 15.00 uur (kleuters op vrijdag om 12.00 uur). Op woensdag blijft einde lestijd 12.30 uur.

 • Het halen en brengen van kinderen dient zoveel mogelijk gescheiden te gebeuren. Zie voor details het aparte schema. Op basis van achternaam gelden er twee afwijkende tijdstippen. Per gezin is maximaal één ouder of verzorger toegestaan bij het halen en brengen.

Achternaam A t/m K:                                              Achternaam L t/m Z:
8.20u naar binnen                                                          8.25u naar binnen
15.00u naar huis                                                             15.05u naar huis

 • We streven naar zoveel mogelijk spreiding en maken gebruik van alle ingangen die de school heeft. Zie ook hiervoor het aparte schema.
 • Alle leerlingen gaan zelfstandig naar binnen en meteen naar het lokaal.
 • De leerkracht is in het lokaal aanwezig, kinderen gaan meteen zitten op hun eigen plek.
 • Bij de hoofd- en onderbouw ingang staan twee medewerkers om de doorstroming te begeleiden.
 • ’s Middags gaan kinderen onder begeleiding van hun eigen leerkracht naar buiten, naar de eigen verzamelplek en gaan van daaruit direct naar huis volgens het ophaalschema voor ouders, tenzij leerlingen zelf naar huis gaan.
 • Het is niet toegestaan om buiten het schoolplein groepjes te vormen.
 • Ouders moeten afscheid nemen van hun kind buiten het schoolplein.
 • Ouders dragen een mondkapje tijdens het halen en brengen.
 • Ouders dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden en onmiddellijk na het brengen of halen van het kind weer te vertrekken. Groepsvorming buiten het schoolplein is niet toegestaan, dit geldt ook voor de leerlingen. Het is dus niet toegestaan te blijven wachten bij het plein, totdat kinderen binnen zijn of dat de lessen beginnen.
 • Iedereen komt zoveel mogelijk met de fiets of lopend.
 • Indien u met de auto komt dan kunt u uw auto niet parkeren aan de Geraniumlaan of Anemonelaan, grenzend aan de school. We willen deze zone inrichten voor veilig voetgangersverkeer en waar ouders voldoende ruimte van elkaar kunnen houden.
 • Kinderen uit de bovenbouw (in ieder geval groep 7 en 8) komen alleen naar school. We stimuleren dit ook voor andere kinderen uit midden- en bovenbouw, daar waar mogelijk.

Hygiëne, ventilatie en veiligheid algemeen

Alle eerder genomen hygiënemaatregelen blijven van kracht.

 • Handen wassen voor het eten, na toiletbezoek en na buiten spelen.
 • Gebruik papieren handdoeken.
 • Hoesten, niezen in de ellenboog.
 • Elke klas heeft eigen zeep en schoonmaakmiddelen.
 • Voor het eten worden de tafels schoongemaakt.
 • Chromebooks worden na elk gebruik schoongemaakt.
 • Toewijzen van toiletten per groep.
 • In de school zijn looproutes aanwezig.
 • Met de schoonmaakdienst worden afspraken gemaakt over extra schoonmaak gevoelige onderdelen (toiletten, deurklinken, bureaus).
 • Alle lokalen worden dagelijks goed geventileerd, tijdens de pauzes staan alle ramen en deuren open. Ook tijdens lessen zal er zoveel mogelijk gelucht worden. Houd hiermee rekening bij het kleden van uw kind.
 • Traktaties, alleen kleine verpakte traktaties. De kinderen gaan niet bij andere klassen op bezoek.

Aanwezigheid leerlingen op school, hygiëne en omgangsvormen, lesvormen

Alle leerlingen zijn aanwezig op school.

 • De leerlingen krijgen les van hun eigen leerkracht.
 • In de groepen 3 t/m 8 werken de kinderen zoveel mogelijk in vaste subgroepjes van maximaal 5 kinderen. In de groepen 7 en 8 maximaal 4 kinderen.  Deze indelingen worden per klas door de leerkracht gemaakt en vastgelegd. Dit dient om eventueel bron- en contactonderzoek te vereenvoudigen. De kinderen hebben daarmee een vaste zitplaats, hierin wordt niet gewisseld.
 • Tussen de leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand te worden bewaard, tussen de groepen indien mogelijk wel.
 • Voor de kleuters geldt geen cohortindeling. Dit is praktisch niet haalbaar. Wel worden contacten tussen de verschillende kleutergroepen vermeden.
 • De leerlingen van groep 7 en 8 dragen een mondkapje wanneer zij zich binnen de school voortbewegen en geen afstand kunnen houden van andere klassen. Dit houdt in dat de leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje dragen bij de binnenkomst op school. Dit kan af zodra ze in de klas zijn.
 • Vooralsnog vindt er geen extra begeleiding van kinderen buiten de klas plaats, we kijken nog naar een oplossing hoe de onderwijsassistent, reken- en taalspecialist en andere interne vormen van begeleiding kunnen worden ingericht. Daarbij staat de veiligheid van leerlingen en personeel voorop.
 • Het Leerlab kan om dezelfde redenen niet op een fysieke manier worden ingericht, hiervoor komt een alternatief zoals ook in de lockdown was ingezet
 • Het gymonderwijs kan doorgaan in het Hazzo, zie hiervoor het protocol van de KVLO: https://www.kvlo.nl/mysite/modules/MDIA0100/4903_210204_kvlo_protocol_bewegingsonderwijs_in_basisonderwijs_en_so_(lo_in_po-so)_ckl_versie_4_februari_2021_schooljaar_2020-2021.do

Leerlingen hoeven tijdens de gymles niet in subgroepjes te blijven. De gehele groep geldt dan als één cohort.

Pauzes

 • Alle groepen spelen gescheiden van elkaar buiten in een eigen zone. Hiervoor wordt een apart pauzeschema opgesteld, zowel voor de grote als kleine pauze. Op het plein komen hekken te staan, waarmee groepen van elkaar gescheiden worden.
 • Alle kinderen blijven tijdens de middagpauze op school, dit om het aantal contact- en verkeersmomenten tot een minimum te beperken.
 • De leerkracht eet samen met de kinderen.
 • Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het overblijven.

Contact met ouders

 • Het is voor ouders niet toegestaan zich in de school of op het schoolplein te begeven.
 • Oudergesprekken vinden plaats via MS Teams of telefonisch. Korte mededelingen vinden plaats via Parro.

Personeel

 • Voor leerkrachten geldt dat 1,5 meter afstand naar elkaar verplicht is.
 • De teamkamer is gesloten voor samenzijn en lunch.
 • Voor samenzijn van leerkrachten geldt een maximum van twee. Zij kunnen samen lunchen in een lokaal, niet op de gang, met inachtname van de 1,5 meter afstand.
 • Vergaderingen vinden alleen plaats via MS Teams
 • Na einde lestijd kan iedereen vanaf 15.00 uur naar huis, het is ook toegestaan in het eigen lokaal te werken, echter niet gezamenlijk.
 • Leerkrachten van groep 7 en 8 dragen een mondneusmasker tijdens het binnenkomen en verlaten van de klas van de leerlingen. Tijdens het lesgeven zelf is dit naar eigen keuze.
 • Voor alle leerkrachten wordt door school een facesshield ter beschikking gesteld, dit kan men naar eigen voorkeur gebruiken tijdens lesgevende activiteiten.
 • Personeel bij de voordeur en op onderbouwdeur draagt een mondneusmasker.
 • Surveillerende medewerkers dragen kunnen naar eigen voorkeur een mondneusmasker gebruiken.
 • Alle leerkrachten mogen naar eigen behoefte een mondneuskapje dragen in en om het gebouw.
 • Ambulante collega’s die niet hoeven te surveilleren, werken optioneel en indien mogelijk thuis.
 • Stagiaires worden toegelaten op school, zij vallen onder het personeelsbeleid.

Externen

Gezien de huidige ontwikkelingen wordt van scholen gevraagd zeer kritisch af te wegen in hoeverre de aanwezigheid van vrijwilligers en/of (externe) professionals strikt noodzakelijk is. Indien de school besluit externen toe te laten dan zal zij de gezondheidscheck moeten hanteren en de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen toepassen.

 • Dit houdt in dat er geen RT in school tijdens en buiten schooltijd kan worden gegeven. Al eerder gemaakte afspraken over RT tijdens schooltijd in de privéomgeving blijven gehandhaafd.
 • Vrijwilligers en professionals van de Eetclub/Kinderstad mogen op het schoolplein aanwezig zijn als pleinwacht. Daarbij gelden alle gezondheidsrichtlijnen van het RIVM, het dragen van een mondneuskapje is verplicht.

Thuisblijfregels leerlingen en personeel, testbeleid

 • De richtlijnen van het RIVM en GGD zijn van kracht. Bij corona-gerelateerde klachten (verkoudheid, hoesten, niezen, koorts, keelpijn, moeilijk ademen) blijft men thuis. Indien op school geconstateerd dienen de kinderen te worden opgehaald of leerkrachten naar huis te gaan.
 • Voor kinderen van 4-12 jaar is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.

Voor de gedetailleerde maatregelen en richtlijnen verwijzen we naar het POB onderdeel gezondheid.

Quarantaine

Zie voor uitgebreide informatie de richtlijnen in het POB

 • Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD.
 • School stelt in overleg met de GGD een stappenplan op.
 • Alle categorie 1- en 2-contacten gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat.
 • In overleg met de GGD kan bekeken worden of een deel van de leerlingen beschouwd kan worden als overige contacten (categorie 3), waarvoor geldt testen op dag 5 na het laatste contact en geen quarantaine.
 • Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen.
 • Daar waar mogelijk wordt in geval van groepsquarantaine onderwijs op afstand geboden. Dit betreft de eerste vijf dagen van de quarantaine. Hierna, wanneer leerlingen weer naar school komen, ligt de eerste prioriteit weer bij het fysiek onderwijs.
 • Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine (bijv tijdens het wachten op een test), dan mag diegene niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.

Vervangingsbeleid

Om het risico van “kruisbesmetting” te minimaliseren zijn we terughoudend in het vervangen van leerkrachten als er sprake is van corona-gerelateerde klachten. Dit betekent dat bij de afwezigheid van een leerkracht de kans reëel is dat de gehele klas thuis moet blijven. Daar waar mogelijk vindt dan onderwijs op afstand plaats.

Er is bij afwezigheid van de leerkracht geen mogelijkheid tot noodopvang. Leerlingen worden ook niet verspreid over andere groepen. We trachten u zo spoedig mogelijk te informeren over eventuele afwezigheid, in voorkomende gevallen kan het echter zijn, dat dit in de vroege ochtend is. Ook dan moeten de kinderen thuisblijven, op school is er geen mogelijkheid tot opvang

Buitenschoolse opvang

Deze is alleen geopend voor ouders met cruciale beroepen. Neem hierover contact op met uw eigen BSO. Als uw kind gebruikt gaat maken van de noodvang bij de BSO, wilt u dit dan tevens aan de leerkracht van uw kind doorgeven? Aangezien onze lestijden nu om 14.30 uur eindigen kunnen deze kinderen tot 15.00 uur op school blijven, totdat zij worden opgehaald door de BSO. Deze kinderen blijven dan in het lokaal van hun eigen leerkracht.