skip to Main Content
info@bsdemeent.nl 040 22 33 038

Coronaprotocol de Meent juni 2021

Dit protocol beschrijft de inrichting van de logistiek en het onderwijs op basisschool de Meent naar aanleiding van de maatregelen in het basisonderwijs omtrent het coronavirus, ingaande maandag 28 juni. Dit protocol is gebaseerd op het “Protocol Basisonderwijs (PB)”, dat op 23 juni is uitgegeven door de PO-raad.

Dit protocol is van kracht totdat er nieuwe maatregelen vanuit overheidswege worden aangekondigd. Het beschrijft vooral de logistieke en veiligheidsconsequenties. Voor de uitgebreide thuisblijf- en quarantaineregels verwijzen we naar het PB voor alle details.

Belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten algemeen

 • Naar aanleiding van de landelijke versoepelingen kunnen scholen zoveel mogelijk terug naar de gewone situatie, mits wordt voldaan aan de voorgeschreven maatregelen.
 • Cohortering tussen verschillende groepen is opgeheven. Kinderen uit verschillende groepen mogen weer mengen.
 • Volwassenen mogen in de school, mits kan worden voldaan aan 1,5 meter afstand en onder voorwaarde van een gezondheidscheck.
 • Het dragen van mondkapjes (daar waar dat noodzakelijk of gewenst was) binnen de school en op het plein, komt te vervallen.
 • Kinderen en leerkrachten met verkoudheidsklachten blijven thuis, alleen met een negatieve coronatest (geen zelftest) kunnen zij weer naar school, of anders 24 uur nadat de klachten zijn verdwenen.
 • Quarantaineregels RIVM/GGD blijven van kracht.
 • Bestaande hygiënemaatregelen blijven van kracht.

Belangrijkste aandachtspunten de Meent

 • Alle kinderen hebben weer middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur. Ze lunchen een half uur gezamenlijk met de leerkracht en spelen een half uur buiten onder begeleiding van de Eetclub/Kinderstad. Voor de rest van dit schooljaar worden hier geen kosten aan ouders voor berekend.
 • Het is weer mogelijk dat kinderen tussen de middag thuis lunchen, indien ouders dat wensen. Geef dit a.u.b. aan bij de leerkracht van uw kind.
 • Vanwege de 1,5 meterregel blijven de huidige haal- en brengafspraken van kracht. Er mogen op deze momenten dus nog geen ouders op het schoolplein of in de school.
 • Oudergesprekken kunnen wel weer op school plaatsvinden, mits wordt voldaan aan de gezondheidscheck en dat leerkracht en ouders hier beiden akkoord mee gaan. Gesprekken via Teams blijft een alternatief.
 • Dit schooljaar vieren we in de groepen 1 t/m 3 nog geen verjaardagen met ouders in de klas, dit om onnodige contactmomenten tussen ouders en kinderen te voorkomen en om teleurstelling bij kinderen te voorkomen die hun verjaardag niet met hun ouders in de klas hebben kunnen vieren.

Basis

Alle leerlingen krijgen onderwijs op school, leerlingen zijn verplicht naar school te komen. Er is geen onderwijs op afstand en er is geen noodopvang, tenzij de volledige school gesloten is. Er zijn geen beperkende lesmaatregelen meer. Activiteiten zijn toegestaan, mits de 1,5 meter afstand tussen volwassenen onderling kan worden gewaarborgd.

Voor leerlingen die vanwege de RIVM-richtlijnen of lokale maatregelen, geen fysiek onderwijs mogen/kunnen volgen, wordt met de beschikbare mogelijkheden les op afstand geboden.

Algemeen

De Meent volgt de richtlijnen Veiligheidrisico’s RIVM voor de onderwijssetting (zie bijlage PB).

 • Specifieke aandacht voor het handhaven van de 1,5 meter regeling voor personeelsleden en volwassenen onderling.
 • Strikte aandacht voor de hygiënerichtlijnen.
 • Alle regels omtrent thuisblijven en quarantaine bij corona-gerelateerde klachten, zowel bij personeel, leerlingen als gezinsleden, worden strikt gevolgd. De adviezen van de GGD zijn daarbij leidend.
 • Afspraken met schoonmaakdienst voor intensieve dagelijkse schoonmaak. 

Schooltijden, brengen en halen van kinderen

 • De huidige afspraken voor het halen en brengen (gebruik van ingangen) blijven tot het einde van het schooljaar gehandhaafd.
 • Er gelden geen afwijkende haal- en brengtijden meer.
 • Alle leerlingen gaan zelfstandig naar binnen.
 • ’s Middags gaan kinderen onder begeleiding van hun eigen leerkracht naar buiten.
 • Ouders nemen afscheid van hun kind buiten het schoolplein.
 • Ouders dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden en onmiddellijk na het brengen of halen van het kind weer te vertrekken.
 • Iedereen komt zoveel mogelijk met de fiets of lopend.
 • Er geldt geen parkeerverbod meer aan de Geranium- en Anemonelaan, uiteraard wel bij de gele streep.
 • Kinderen uit de bovenbouw (in ieder geval groep 7 en 8) komen alleen naar school. We stimuleren dit ook voor andere kinderen uit midden- en bovenbouw, daar waar mogelijk.

Hygiëne, ventilatie en veiligheid algemeen

Alle eerder genomen hygiënemaatregelen blijven van kracht.

 • Handen wassen voor het eten, na toiletbezoek en na buiten spelen.
 • Gebruik papieren handdoeken.
 • Hoesten, niezen in de ellenboog.
 • Elke klas heeft eigen zeep en schoonmaakmiddelen.
 • Voor het eten worden de tafels schoongemaakt.
 • Chromebooks en materialen worden regelmatig schoongemaakt.
 • Toewijzen van toiletten per groep.
 • Met de schoonmaakdienst worden afspraken gemaakt over extra schoonmaak gevoelige onderdelen (toiletten, deurklinken, bureaus).
 • Alle lokalen worden dagelijks goed geventileerd, tijdens de pauzes staan alle ramen en deuren open. Ook tijdens lessen zal er zoveel mogelijk gelucht worden. Op warme dagen hebben we toestemming tot gebruik van de mechanische ventilatie, hangende het vergunningstraject.
 • Traktaties, alleen kleine verpakte traktaties.

Aanwezigheid leerlingen op school

Alle leerlingen zijn aanwezig op school en krijgen reguliere lessen en ondersteuning.

Pauzes

Reguliere schoolpauzes met de mogelijkheid om kinderen weer thuis te laten lunchen.

Contact met ouders

 • Het is voor ouders niet toegestaan zich bij het halen en brengen van de kinderen in de school of op het schoolplein te begeven.
 • Oudergesprekken kunnen op school plaatsvinden, mits wordt voldaan aan de gezondheidscheck en dat leerkracht en ouders hier beiden akkoord mee gaan. Gesprekken via Teams blijft een alternatief.

Personeel

 • Voor leerkrachten geldt dat 1,5 meter afstand naar elkaar verplicht is.
 • De teamkamer is open voor samenzijn en lunch, maximaal 12 personen (2 per tafel).
 • Gezamenlijk teamoverleg vindt fysiek plaats, met inachtneming van 1,5 meter afstand.
 • Stagiaires worden toegelaten op school, zij vallen onder het personeelsbeleid.

Externen

Externe professionals en vrijwilligers zijn toegestaan op school, mits wordt voldaan aan de gezondheidscheck en 1,5 meter afstand tussen volwassenen wordt gewaarborgd.

Thuisblijfregels leerlingen en personeel, testbeleid

Zie voor uitgebreide informatie de richtlijnen in het PB.

 • De richtlijnen van het RIVM en GGD zijn van kracht. Bij corona-gerelateerde klachten (verkoudheid, hoesten, niezen, koorts, keelpijn, moeilijk ademen) blijft men thuis. Indien op school geconstateerd dienen de kinderen te worden opgehaald of leerkrachten naar huis te gaan. Men mag weer naar school na een negatieve test of na 24 uur klachtenvrij.
 • Indien iemand in het gezin, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is blijft men thuis, totdat deze persoon een negatieve testuitslag heeft of 24 uur klachtenvrij is.
 • Zelftests kunnen niet worden ingezet bij eventuele klachten, daarvoor dient een PCR-test, al dan niet bij de GGD.

Quarantaine

Zie voor uitgebreide informatie de richtlijnen in het PB

 • Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD.
 • Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in principe in thuisquarantaine gaat.
 • Daar waar mogelijk wordt in geval van groepsquarantaine onderwijs op afstand geboden. Dit betreft de eerste vijf dagen van de quarantaine. Hierna, wanneer leerlingen weer naar school komen, ligt de eerste prioriteit weer bij het fysiek onderwijs.
 • Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine (bijv tijdens het wachten op een test), dan mag diegene niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.

Vervangingsbeleid

Om het risico van “kruisbesmetting” te minimaliseren, zijn we terughoudend in het vervangen van leerkrachten bij afwezigheid, in verband met corona-gerelateerde klachten. Dit betekent dat bij de afwezigheid van een leerkracht de kans reëel is dat de gehele klas thuis moet blijven. Daar waar mogelijk vindt dan onderwijs op afstand plaats.

Er is bij afwezigheid van de leerkracht geen mogelijkheid tot noodopvang. We zijn terughoudend in het verspreiden van kinderen over andere groepen, zolang er geen duidelijkheid is of de klachten bij de leerkracht corona-gerelateerd zijn. We trachten u zo spoedig mogelijk te informeren over eventuele afwezigheid, in voorkomende gevallen kan het echter zijn, dat dit in de vroege ochtend is. Ook dan moeten de kinderen thuisblijven, op school is er geen mogelijkheid tot opvang.