skip to Main Content
info@bsdemeent.nl 040 22 33 038

Protocol Coronamaatregelen de Meent versie 23-11

Dit protocol beschrijft de inrichting van de logistiek en het onderwijs op basisschool de Meent naar aanleiding van de aanvullende maatregelen in het basisonderwijs omtrent het coronavirus, ingaande maandag 23 november.

Dit protocol is opgesteld in overleg en afstemming met de personeels- en oudergeleding van de MR en is gebaseerd op het “Protocol Basisonderwijs (PB)”, dat op 20 oktober is aangepast en uitgegeven door de PO-raad. In deze aangepaste versie wordt scholen dringend geadviseerd kritisch te beoordelen in hoeverre volwassenen, anders dan het personeel, in de school strikt noodzakelijk is.

Dit protocol is van kracht totdat er nieuwe maatregelen vanuit overheidswege worden aangekondigd.

Uitganspunt blijft het noodzakelijk persoonlijk verkeer en contacten tussen volwassenen tot een minimum te beperken. Tussen volwassenen dient altijd 1,5 meter gewaarborgd te worden. Tussen leerlingen zelf en tussen leerkrachten en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

Dit protocol beschrijft op hoofdlijnen de te nemen stappen. Details worden hier niet in uitgewerkt. Logistieke consequenties worden, indien nodig, apart gecommuniceerd.

Basis

Alle leerlingen gaan dagelijks naar school. Er is geen onderwijs op afstand en geen noodopvang.

Algemeen

De Meent volgt de richtlijnen Veiligheidrisico’s RIVM voor de onderwijssetting (zie PB).

 • Specifieke aandacht voor het handhaven van de 1,5 meter regeling voor personeelsleden en andere volwassenen binnen de school.
 • Voor leerlingen is dit niet vereist.
 • De hygiënerichtlijnen die al van kracht zijn worden gecontinueerd, extra aandacht voor schoonmaken meubilair, leermiddelen en toiletten.
 • De Meent meldt zich bij de GGD wanneer er sprake is van één of meer bevestigde Covid-19 besmettingen, als school daar nog niet door de GGD is geïnformeerd.

Schooltijden

We hanteren de reguliere schooltijden, inclusief een uur middagpauze met tussenschoolse opvang (TSO), verzorgd via Kinderstad. Na schooltijd gaan de kinderen direct naar huis of de BSO. De BSO’s halen de kinderen na de reguliere schooltijd op (verzamelplaats het achterplein).

TSO

 • Leerkrachten lunchen zelf met de kinderen, medewerkers en vrijwilligers van Kinderstad betreden het schoolgebouw niet, uitgezonderd de coördinator.
 • De buitenpauze van de kinderen vindt plaats onder begeleiding van Kinderstad, waarbij de medewerkers onderling de 1,5 meter afstand in acht nemen.

Lesaanbod

 • We geven regulier klassikaal les.
 • Gymlessen worden in het Hazzo gegeven, de kleedkamers aldaar blijven geopend.
 • (Les)activiteiten, excursies etc , met ondersteuning van ouders, vrijwilligers, professionals, zowel intern als extern, gaan niet door.
 • Voor kinderen die noodgedwongen door de RIVM richtlijnen moeten thuisblijven, wordt er via MS Teams passend werk aangeboden.

Hygiëne

Alle eerder genomen hygiënemaatregelen blijven van kracht.

 • Handen wassen bij begin van de school, voor het eten, na toiletbezoek en na buiten spelen.
 • Gebruik van papieren handdoekjes.
 • Voor het eten worden de tafels schoongemaakt.
 • Chromebooks worden voor en na gebruik schoongemaakt.
 • Toewijzen van toiletten per groep.
 • Met de schoonmaakdienst worden afspraken gecontinueerd over extra schoonmaak gevoelige onderdelen (toiletten, deurklinken, bureaus).
 • Traktaties zijn toegestaan, houd deze klein en met een gezond karakter. Kinderen mogen de klassen langs met een traktatie, geen traktaties voor de leerkrachten.
 • Tijdens de pauzes worden de lokalen extra geventileerd door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.

 In en rondom de school ouders en andere volwassenen

Uitgangspunt blijft het aantal verkeersbewegingen tot een minimum te beperken, waardoor volwassenen niet worden geconfronteerd met onnodig onderling contact. Drukte bij de toegangspoorten willen we voorkomen door voldoende spreiding in tijd en aantal mensen.

Bij de kleuters geldt dat gedurende de eerste schoolweek van een kind dat voor het eerst naar school gaat, één ouder per kind mee naar binnen mag, met strikte toepassing van de gezondheidscheck. Indien meerdere kinderen op dezelfde dag starten, dient er met de leerkracht afspraken te worden gemaakt voor een tijdslot, zodat de aanwezigheid van meerdere ouders tegelijkertijd in het lokaal wordt voorkomen.

 • Ouders moeten afscheid nemen van hun kind buiten het schoolplein. Hiervoor blijft het huidige schema van kracht. Vanaf 8.15 uur zijn we geopend.
 • Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen zelfstandig naar binnen.
 • De kleuters van groep A en B kunnen via de ingang aan de Anemonelaan naar binnen, de kleuters van groep C en D via het voetbalpoortje, grenzend aan het schoolplein.
 • ’s Middags worden de leerlingen van groep 1 t/m 5 door de leerkracht naar buiten gebracht. De leerlingen van groep 6 t/m 8 gaan zelfstandig naar buiten.
 • Ouders dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden en onmiddellijk na het brengen of halen van het kind weer te vertrekken. Groepsvorming buiten het schoolplein is niet toegestaan, dit geldt ook voor de leerlingen.
 • Ouders mogen niet in de klas aanwezig zijn bij de viering van de verjaardag van het kind.
 • Dringend verzoek aan iedereen is zoveel mogelijk met de fiets of lopend te komen.
 • Indien u met de auto komt dan kunt u uw auto niet parkeren aan de Geraniumlaan of Anemonelaan, grenzend aan de school. Deze zone is bestemd voor veilig voetgangersverkeer, waar ouders voldoende ruimte van elkaar kunnen houden.
 • We verzoeken u uw kinderen uit de bovenbouw alleen naar school te laten gaan, daarnaast geldt maximaal één ouder of verzorger per gezin.
 • Er vinden geen oudergesprekken plaats op school, deze worden georganiseerd via MS Teams of eventueel telefonisch.

In en rondom de school leerlingen

Kinderen mogen weer onderling contact hebben tussen verschillende groepen, zowel binnen als buiten school. Er hoeft geen 1,5 meter afstand tussen de kinderen onderling te worden gehandhaafd.

 • De looproutes in school blijven van kracht.
 • Buitenschoolse groepsactiviteiten zijn niet toegestaan.

Personeel

 • Voor leerkrachten geldt dat 1,5 meter afstand naar elkaar verplicht is.
 • Voor samenzijn tijdens lunch en pauze geldt een maximum van 2 personen. De teamkamer is hiervoor gesloten.
 • Vergaderingen vinden alleen plaats via MS Teams.
 • Na lestijd gaan leerkrachten zo snel mogelijk naar huis.
 • Vrijwilligers en externe professionals worden toegelaten binnen de school indien dit noodzakelijk is voor de onderwijs- of ondersteuningsbehoefte van een groep of individuele leerling. Zij dienen dan wel de gezondheidscheck te hebben uitgevoerd.

Thuisblijfregels leerlingen en personeel

De richtlijnen van het RIVM blijven onverminderd van kracht. Bij corona-gerelateerde klachten (verkoudheid, hoesten, niezen, koorts, keelpijn, moeilijk ademen, plotseling verlies van reuk en/of smaak) blijven leerkrachten thuis en laten zich testen.

Kinderen met neusverkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn of bekende hooikoortsklachten) mogen naar school, behalve:

 • als het kind ook andere klachten heeft die passen bij corona (koorts, benauwdheid);
 • als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;
 • als een huisgenoot van het kind naast milde coronaklachten ook last heeft van koorts of benauwdheid.

Om besmettingen met verkoudheid van andere leerlingen en leerkrachten te minimaliseren verzoeken wij u uw kind bij serieuze neusverkoudheidsklachten thuis te houden. Indien op school klachten worden geconstateerd dienen de kinderen te worden opgehaald of leerkrachten naar huis te gaan.

Voor de gedetailleerde maatregelen en richtlijnen verwijzen we naar het PB onderdeel gezondheid.

Vervangingsbeleid

In geval van ziekte streven we naar vervanging binnen de mogelijkheden. Ambulante medewerkers worden alleen incidenteel ingezet als vervangers, dit om andere belangrijke werkzaamheden niet in het gedrang te brengen. Indien geen vervanging kan worden gevonden, blijven de leerlingen uit betrokken groep thuis. Groepen worden alleen opgesplitst indien niet tijdig (de voorafgaande dag voor 18.00 uur) de afwezigheid van een leerkracht kan worden gecommuniceerd en niet langer dan één schooldag.