skip to Main Content
info@bsdemeent.nl 040 22 33 038

Coronaprotocol de Meent juni 2021

Dit protocol beschrijft de inrichting van de logistiek en het onderwijs op basisschool de Meent naar aanleiding van de maatregelen in het basisonderwijs omtrent het coronavirus.

Dit protocol is opgesteld in overleg en afstemming met de personeels- en oudergeleding van de MR en is gebaseerd op het “Protocol Opstart Basisonderwijs (POB)”, dat op 4 februari is uitgegeven door de PO-raad en regelmatig wordt aangepast.  Het meeste recente protocol is als bijlage toegevoegd.

Dit protocol is van kracht totdat er nieuwe maatregelen vanuit overheidswege worden aangekondigd. Het beschrijft vooral de logistieke en veiligheidsconsequenties. Voor de uitgebreide thuisblijf- en quarantaineregels verwijzen we naar het POB.

Dit protocol beschrijft op hoofdlijnen de te nemen stappen, het beschrijft niet het onderwijsprogramma op zich. Details van verzamelplekken, haal- en brengtijden, pauzeschema’s etc, worden apart opgeleverd.

Inleiding

Alle leerlingen gaan weer naar school, de reguliere leerplicht is van kracht.

Uitgangspunten zijn de risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk maken, de continuïteit van onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen en het beperken van contacten en reisbewegingen, zowel in als rondom de school, van zowel onderwijspersoneel, leerlingen en ouders. Daarbij ligt de focus op de praktische invulling, met regelruimte voor scholen en besturen: hoe bereiken we het bovenstaande, maar houden we het ook uitvoerbaar?

Daarbij geldt als eerste het noodzakelijk persoonlijk verkeer en contacten tot een minimum te beperken. Ouders mogen niet op het plein of in de school. Dit geldt ook voor externen, tenzij anders benoemd.

Tussen personeelsleden dient altijd 1,5 meter gewaarborgd te worden, tussen leerkrachten en leerlingen zoveel mogelijk.

Leerlinggroepen blijven gescheiden van elkaar, zowel in de school, als op het plein. Het is praktische niet haalbaar de leerlingen in subgroepjes in de klas te verdelen, waardoor groepjes van leerlingen geen onderling contact hebben. Dit betekent dat bij een mogelijke besmetting de gehele klas in quarantaine moet.

Basis

Alle leerlingen krijgen onderwijs op school. Er is geen onderwijs op afstand en er is geen noodopvang, tenzij de volledige school gesloten is. Op school vindt alleen onderwijs en onderwijsondersteunende zorg plaats. Er vinden geen nevenactiviteiten plaats.

Voor leerlingen die vanwege de RIVM-richtlijnen of lokale maatregelen, geen fysiek onderwijs mogen/kunnen volgen wordt met de beschikbare mogelijkheden les op afstand geboden.

Algemeen

De Meent volgt de richtlijnen Veiligheidrisico’s RIVM voor de onderwijssetting (zie Protocol Basisonderwijs).

 • Specifieke aandacht voor het handhaven van de 1,5 meter regeling voor personeelsleden.
 • Specifiek aandacht voor het scheiden van groepen leerlingen in en buiten de school.
 • Strikte aandacht voor de hygiënerichtlijnen, handen wassen, looproutes, mondkapjes voor ouders buiten de school en voor leerkrachten en leerlingen indien de situatie daarom vraagt.
 • Alle regels omtrent thuisblijven en quarantaine bij corona gerelateerde klachten, zowel bij personeel, leerlingen als gezinsleden, worden strikt gevolgd. De adviezen van de GGD zijn daarbij leidend.
 • Afspraken maken met schoonmaakdienst voor intensieve dagelijkse schoonmaak.

Schooltijden, brengen en halen van kinderen

Om verkeersbewegingen en contactmomenten tot een minimum te beperken blijven alle leerlingen tussen de middag op school. Het uur middagpauze vervalt hiermee als zodanig. Leerlingen eten met de leerkracht in de klas. Er zijn voor elke groep 2 vaste buitenspeelmomenten, één van een kwartier en één van een half uur.

We hanteren de reguliere schooltijden.

 • Het halen en brengen van kinderen dient zoveel mogelijk gescheiden te gebeuren. Zie voor details het aparte schema. Op basis van achternaam gelden er twee afwijkende tijdstippen. Per gezin is maximaal één ouder of verzorger toegestaan bij het halen en brengen.

Achternaam A t/m K:                                              Achternaam L t/m Z:
8.20u naar binnen                                                          8.25u naar binnen
15.00u naar huis                                                             15.05u naar huis

 • We streven naar zoveel mogelijk spreiding en maken gebruik van alle ingangen die de school heeft. Zie ook hiervoor het aparte schema.
 • Alle leerlingen gaan zelfstandig naar binnen en meteen naar het lokaal.
 • De leerkracht is in het lokaal aanwezig, kinderen gaan meteen zitten op hun eigen plek.
 • Bij de hoofd- en onderbouw ingang staan twee medewerkers om de doorstroming te begeleiden.
 • ’s Middags gaan kinderen onder begeleiding van hun eigen leerkracht naar buiten, naar de eigen verzamelplek en gaan van daaruit direct naar huis volgens het ophaalschema voor ouders, tenzij leerlingen zelf naar huis gaan.
 • Het is niet toegestaan om buiten het schoolplein groepjes te vormen.
 • Ouders moeten afscheid nemen van hun kind buiten het schoolplein.
 • Ouders dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden en onmiddellijk na het brengen of halen van het kind weer te vertrekken. Groepsvorming buiten het schoolplein is niet toegestaan, dit geldt ook voor de leerlingen. Het is dus niet toegestaan te blijven wachten bij het plein, totdat kinderen binnen zijn of dat de lessen beginnen.
 • Iedereen komt zoveel mogelijk met de fiets of lopend.
 • Indien u met de auto komt dan kunt u uw auto niet parkeren aan de Geraniumlaan of Anemonelaan, grenzend aan de school. We willen deze zone inrichten voor veilig voetgangersverkeer en waar ouders voldoende ruimte van elkaar kunnen houden.
 • Kinderen uit de bovenbouw (in ieder geval groep 7 en 8) komen alleen naar school. We stimuleren dit ook voor andere kinderen uit midden- en bovenbouw, daar waar mogelijk.

Hygiëne, ventilatie en veiligheid algemeen

Alle eerder genomen hygiënemaatregelen blijven van kracht.

 • Handen wassen voor het eten, na toiletbezoek en na buiten spelen.
 • Gebruik papieren handdoeken.
 • Hoesten, niezen in de ellenboog.
 • Elke klas heeft eigen zeep en schoonmaakmiddelen.
 • Voor het eten worden de tafels schoongemaakt.
 • Chromebooks worden na elk gebruik schoongemaakt.
 • Toewijzen van toiletten per groep.
 • In de school zijn looproutes aanwezig.
 • Met de schoonmaakdienst worden afspraken gemaakt over extra schoonmaak gevoelige onderdelen (toiletten, deurklinken, bureaus).
 • Alle lokalen worden dagelijks goed geventileerd, tijdens de pauzes staan alle ramen en deuren open. Ook tijdens lessen zal er zoveel mogelijk gelucht worden. Houd hiermee rekening bij het kleden van uw kind.
 • Traktaties, alleen kleine verpakte traktaties. De kinderen gaan niet bij andere klassen op bezoek.

Aanwezigheid leerlingen op school, hygiëne en omgangsvormen, lesvormen

Alle leerlingen zijn aanwezig op school.

 • De leerlingen krijgen les van hun eigen leerkracht.
 • Tussen de leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand te worden bewaard.
 • Voor de verschillende kleutergroepen wordt contact op de gang zoveel mogelijk vermeden. Hiervoor geldt een speelschema.
 • De leerlingen van groep 7 en 8 dragen een mondkapje wanneer zij zich binnen de school voortbewegen en geen afstand kunnen houden van andere klassen. Dit houdt in dat de leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje dragen bij de binnenkomst op en vertrek van school. Dit kan af zodra ze in de klas zijn.
 • Bij extra begeleiding buiten de klas zorgen we ervoor dat kinderen uit verschillende groepen niet mengen. De leerkracht of externe medewerker houdt minimaal 1,5 meter afstand tot de kinderen, dit geldt ook voor het Leerlab.
 • Het gymonderwijs kan doorgaan in het Hazzo, zie hiervoor het protocol van de KVLO: https://www.kvlo.nl/mysite/modules/MDIA0100/4903_210204_kvlo_protocol_bewegingsonderwijs_in_basisonderwijs_en_so_(lo_in_po-so)_ckl_versie_4_februari_2021_schooljaar_2020-2021.do

Pauzes

 • Alle groepen spelen gescheiden van elkaar buiten in een eigen zone. Hiervoor wordt een apart pauzeschema opgesteld, zowel voor de grote als kleine pauze. Op het plein komen hekken te staan, waarmee groepen van elkaar gescheiden worden.
 • Alle kinderen blijven tijdens de middagpauze op school, dit om het aantal contact- en verkeersmomenten tot een minimum te beperken.
 • De leerkracht eet samen met de kinderen.
 • Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het overblijven.

Contact met ouders

 • Het is voor ouders niet toegestaan zich in de school of op het schoolplein te begeven.
 • Oudergesprekken vinden plaats via MS Teams of telefonisch. Korte mededelingen vinden plaats via Parro.

Personeel

 • Voor leerkrachten geldt dat 1,5 meter afstand naar elkaar verplicht is.
 • De teamkamer is gesloten voor samenzijn en lunch.
 • Voor samenzijn van leerkrachten geldt een maximum van vier. Zij kunnen samen lunchen in een lokaal, niet op de gang, met inachtname van de 1,5 meter afstand.
 • Vergaderingen vinden alleen plaats via MS Teams of in kleine gezelschappen met voldoende afstand.
 • Na einde lestijd kan iedereen vanaf 15.00 uur naar huis, het is ook toegestaan in het eigen lokaal te werken, echter niet gezamenlijk.
 • Leerkrachten van groep 7 en 8 dragen een mondneusmasker tijdens het binnenkomen en verlaten van de klas van de leerlingen. Tijdens het lesgeven zelf is dit naar eigen keuze.
 • Voor alle leerkrachten wordt door school een facesshield ter beschikking gesteld, dit kan men naar eigen voorkeur gebruiken tijdens lesgevende activiteiten.
 • Surveillerende medewerkers en vrijwilligers kunnen buiten naar eigen voorkeur een mondneusmasker gebruiken.
 • Alle leerkrachten mogen naar eigen behoefte een mondneuskapje dragen in en om het gebouw.
 • Ambulante collega’s die niet hoeven te surveilleren, werken optioneel en indien mogelijk thuis.
 • Stagiaires worden toegelaten op school, zij vallen onder het personeelsbeleid.

Externen

Gezien de huidige ontwikkelingen wordt van scholen gevraagd zeer kritisch af te wegen in hoeverre de aanwezigheid van vrijwilligers en/of (externe) professionals strikt noodzakelijk is. Indien de school besluit externen toe te laten dan zal zij de gezondheidscheck moeten hanteren en de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen toepassen.

 • Externe ondersteuning in de school is toegestaan, mits aan alle voorwaarden van de gezondheidscheck is voldaan.
 • Vrijwilligers en professionals van de Eetclub/Kinderstad mogen op het schoolplein aanwezig zijn als pleinwacht. Daarbij gelden alle gezondheidsrichtlijnen van het RIVM, het dragen van een mondneuskapje buiten is optioneel, binnen verplicht.

Thuisblijfregels leerlingen en personeel, testbeleid

 • De richtlijnen van het RIVM en GGD zijn van kracht. Bij corona-gerelateerde klachten (verkoudheid, hoesten, niezen, koorts, keelpijn, moeilijk ademen) blijft men thuis. Indien op school geconstateerd dienen de kinderen te worden opgehaald of leerkrachten naar huis te gaan.
 • Voor kinderen van 4-12 jaar is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.

Voor de gedetailleerde maatregelen en richtlijnen verwijzen we naar het POB onderdeel gezondheid.

Quarantaine

Zie voor uitgebreide informatie de richtlijnen in het POB

 • Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD.
 • School stelt in overleg met de GGD een stappenplan op.
 • Alle categorie 1- en 2-contacten gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat.
 • In overleg met de GGD kan bekeken worden of een deel van de leerlingen beschouwd kan worden als overige contacten (categorie 3), waarvoor geldt testen op dag 5 na het laatste contact en geen quarantaine.
 • Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen.
 • Daar waar mogelijk wordt in geval van groepsquarantaine onderwijs op afstand geboden. Dit betreft de eerste vijf dagen van de quarantaine. Hierna, wanneer leerlingen weer naar school komen, ligt de eerste prioriteit weer bij het fysiek onderwijs.
 • Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine (bijv tijdens het wachten op een test), dan mag diegene niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.

Vervangingsbeleid

Om het risico van “kruisbesmetting” te minimaliseren zijn we terughoudend in het vervangen van leerkrachten als er sprake is van corona-gerelateerde klachten. Dit betekent dat bij de afwezigheid van een leerkracht de kans reëel is dat de gehele klas thuis moet blijven. Daar waar mogelijk vindt dan onderwijs op afstand plaats.

Er is bij afwezigheid van de leerkracht geen mogelijkheid tot noodopvang. Leerlingen worden ook niet verspreid over andere groepen. We trachten u zo spoedig mogelijk te informeren over eventuele afwezigheid, in voorkomende gevallen kan het echter zijn, dat dit in de vroege ochtend is. Ook dan moeten de kinderen thuisblijven, op school is er geen mogelijkheid tot opvang